Advertisements

การดุลสมการรีดอกซ์

1. การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน สามารถสรุปขั้นตอนที่สำคัญได้ดังนี้

                1. หาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นของตัวรีดิวซ์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงของตัวออกซิไดส์

                2. ทำออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้น และลดลงให้เท่ากัน โดยเขียนเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นไว้ข้างหน้า 

ตัวออกซิไดส์ และเลขออกซิเดชันที่ลดลงไว้หน้าตัวรีดิวซ์

                3. ดุลจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆ และประจุรวมทั้งซ้ายและทางขวาของสมการให้เท่ากัน สำหรับในสารละลายกรดให้เติม H+ ส่วนในสารละลายเบสให้เติม OH จากนั้นดุลจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยการเติมน้ำเข้าไปในปฏิกิริยาแล้วทำให้สัมประสิทธิ์ต่ำสุด

ปฏิกิริยารีดอกซ์

1. ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction)
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เป็นกระบวนการเผาไหม้ การเกิดสนิม และการหายใจ เดิมหมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการเกี่ยวข้องกับออกซิเจน และไฮโดรเจน ปัจจุบันหมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน เกิดเป็นพลังงานทางเคมี แล้วปล่อยออกมาในรูปพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพบในเซลล์ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์
Redox มาจากคำวา Reduction + Oxidation
ปฏิกิริยา Reduction (รีดักชัน) หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน
ปฏิกิริยา Oxidation (ออกซิเดชัน) หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน
ดังนั้น ปฏิกิริยารีดอกซ์ (รีดักชัน + ออกซิเดชัน) จึงหมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการให้และ รับอิเล็กตรอน หรือ ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง

เซลล์กัลวานิก

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

เนื้อหาที่เราต้องการใส่เข้าไป

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!